Menu

XXI Sesja Rady Powiatu Łęczyckiego za nami

  • Napisała 
XXI Sesja Rady Powiatu Łęczyckiego za nami fot. Starostwo Powiatowe w Łęczycy
28 grudnia 2016 r. odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu łęczyckiego. Jednym z ważniejszych punktów było uchwalenie zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2017-2027, jak i budżetu Powiatu Łęczyckiego na rok 2017.

Ponadto rada podjęła uchwały dotyczące:

a) Wprowadzenia zmian w Uchwale XI/84/2015 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2016 rok

b) Wprowadzenia zmian w Uchwale XI/83/2015 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łęczyckiego na lata 2016-2027

c) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łęczyckiego na 2017 r.

d) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego

e) Wyrażenia zgody na dalsze zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

f) Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

g) Wprowadzenia zmian w uchwale XIV/98/2016 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokość środków Funduszu na te zadania w 2016 roku

h) Wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Góra Św. Małgorzaty mienia Powiatu Łęczyckiego

i) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokali Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w budynku przy ul. Mickiewicza 18 w Łęczycy

j) Zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

k) Zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

l) Zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych w Piątku

m) Zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

n) Zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie.

W przyszłorocznym budżecie Powiatu łęczyckiego zaplanowano ogółem 55,16 mln zł dochodów, prawie 92,16 % tej sumy to dochody bieżące.

Wydatki powiatu ogółem - wyniosą 57,02 mln zł, z czego większość - 88,7 % to wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna - dodatnia różnica między bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami - wyniesie 258,2 tys. zł.

Planowany deficyt wyniesie 1 865 724 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 225 724 oraz kredytem w kwocie 1 640 000 zł. Największe wydatki - ponad 29,69 mln zł - zostanie przeznaczone na oświatę i wychowanie; ponad - 7,88 mln zł - na pomoc społeczną, a ponad 4,59 mln zł na transport i łączność.

6,45 mln zł, przeznaczono na inwestycje, w tym na:

inwestycje na drogach powiatowych 3,38 mln zł
termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy 2,29 mln zł
Łącznie do budżetu na 2017 r. pozyskano 4,11 mln zł dochodów stanowiących środki europejskie.

Po zakończeniu obrad odbyła się uroczysta część sesji, w której uczestniczyli zaproszeni goście.

info: Starostwo Powiatowe w Łęczycy