Menu

Podsumowanie pierwszego roku działalności samorządu łęczyckiego - burmistrz Krzysztof Lipiński - W cztery oczy (cz. 1/3)

  • Napisała 
W grudniu minął pierwszy rok działania łęczyckiego samorządu w kadencji 2014 – 2018. Miasto powoli budzi się z wieloletniego snu. Jakie podjęto działania, aby Łęczyca się rozwijała, a przyszłość prezentowała w kolorowych barwach? Zapraszamy do lektury „raportu" z działań "nowego" samorządu.


PODEJMUJEMY DZIAŁANIA STRATEGICZNE i ZAPLANOWANE


Pierwszy rok kadencji zdominowały strategiczne decyzje i pierwsze działania dotyczące rozwiązania kluczowych dla mieszkańców Łęczycy problemów. Wyodrębniliśmy następujące grupy strategicznych zagadnień: nowe miejsca pracy, bezpieczeństwo (ruchu drogowego), kultura i rozrywka, oświata, rewitalizacja miasta, poprawa stanu infrastruktury miejskiej w tym budynków będących własnością miasta, promocja miasta i rozbudowa produktu turystycznego.

Te zagadnienia niejednokrotnie wzajemnie oddziałują na siebie. Wszystkim towarzyszy podejście zakładające maksymalne wykorzystanie potencjału środków unijnych przy ich realizacji. Warto przy tej okazji wspomnieć, że budżet miasta może być traktowany jako probierz jego rozwoju a jego sukcesywny wzrost jako dowód rozwoju, sygnał sięgania po środki zewnętrzne.

Wielkość łęczyckiego budżetu, w przeciwieństwie do większości podobnych samorządów, praktycznie nie zmieniała się od 2006 roku, pozostając na poziomie ok. 44 milionów złotych. To poziom zbyt niski by sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców i ambitnym planom. Dlatego aktywne i intensywne korzystanie ze środków unijnych jest jedynym sposobem na wdrożenie w życie naszych zamierzeń.

Budżet miasta, czyli dokument, który wyznacza kierunki działań samorządu lokalnego odziedziczyliśmy po samorządowcach poprzedniej kadencji. Nie był to ani dokument proinwestycyjny, ani zakładający intensywne wykorzystanie szansy, jaką dają środki zewnętrzne. Należy go ocenić jako zachowawczy, a środki, które były zabezpieczone na bieżące zarządzanie miastem w wielu obszarach były niewystarczające.

Pomimo tego udało się osiągnąć porozumienie z radnymi miejskimi w zakresie możliwych modyfikacji i nowych kierunków działań. Nawet na bazie tego ułomnego koncepcyjnie planu pozostawionego przez poprzedników udało nam się w ciągu pierwszego roku wykonać wiele, może nie kosztownych, ale bardzo potrzebnych i strategicznych z punktu widzenia mieszkańców zadań. Rozpoczęliśmy też finansowanie przygotowań do kompleksowych zmian naszego miasta.

Finansowane działania można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to działania, których efekty są widoczne od razu. Do tej grupy należą wszelkiego rodzaju zakupy małej architektury, która jest na bieżąco instalowana, drobne zadania inwestycyjne, modernizacje i remonty. Drugą grupą są zadania, które bezpośrednio przed wykonaniem wymagają przygotowania dokumentacji, planów, pozyskania środków, zawarcia porozumień. W tej drugiej grupie działań, podejmowana dziś aktywność zaowocuje efektami dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.

Do najistotniejszych zaplanowanych na najbliższe lata zadań strategicznych należy kompleksowa rewitalizacja wybranej części miasta i działania mogące skutkować zwiększeniem ilości miejsc pracy w Łęczycy.


REWITALIZACJA ŁĘCZYCY


W ramach działań przygotowujących miasto do rewitalizacji, na terenie Łęczycy realizowane są obecnie prace naukowo – badawcze. Jest to pierwszy, a zarazem niezbędny etap do otwarcia drogi do starania się o środki zewnętrzne. Wyniki tych badań socjologiczno-społecznych posłużą do przygotowania Programu Rewitalizacji Łęczycy, który w przypadku ubiegania się o dotacje na rewitalizację jest podstawowym dokumentem. Bez tego dokumentu aplikowanie o środki unijne na rewitalizację miasta jest niemożliwe.

Planowana rewitalizacja to nie tylko przywrócenie za pomocą modernizacji i remontów wartości obiektom i budowlom znajdującym się na rewitalizowanym terenie. To przede wszystkim tchnięcie życia w wybrany obszar miasta. To zmiana w przestrzeni miejskiej, która będzie przeprowadzona kompleksowo i zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Zmiana niosąca nie tylko skutek urbanistyczny, ale przede wszystkim społeczny.

Ponieważ rewitalizacja to bardzo kosztowna, kompleksowa przemiana wybranego fragmentu miasta, dlatego chcemy na ten cel pozyskać środki unijne. Jesteśmy już na dobrej drodze. 23 kwietnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast". Złożony w tym konkursie łęczycki projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Łęczyca" zajął wysokie 33 miejsce spośród 250 wniosków i znalazł się w gronie 57 projektów przepuszczonych do kolejnego etapu. Mamy wielką szansę znaleźć się w finałowym gronie 22 samorządów, które podpiszą umowy na dofinansowanie.

Rewitalizacja miasta zazębia się z drugim strategicznym kierunkiem działań zaplanowanych w tej kadencji – walką o nowe miejsca pracy.

Rewitalizacja to zmiany, które pochłoną miliony złotych pozyskanych z zewnątrz. To zmiana w przestrzeni miejskiej, zmiana społeczna, ale osiągane są przy okazji cele poboczne. Miliony wydane na przebudowę miasta trafią pośrednio również do kieszeni łęczycan zatrudnionych przy realizacji tych przedsięwzięć. Pieniądze pozyskane na zewnątrz trafią do firm, które wygrają przetargi lub będą podwykonawcami. Te pieniądze, którym wykonawcy płacić będą zatrudnionym przy realizacji zadań łęczycanom, będą dalej zasilać lokalny rynek usług i handel. To pośrednio może wspierać rozwiązywanie jednego z najistotniejszych problemów jakim jest brak miejsc pracy.


ROZSZERZENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ


Oczywiście sama rewitalizacja nie rozwiąże problemu bezrobocia w naszym mieście. Ta najskuteczniejsza walka o nowe stabilne miejsca pracy realizowana jest głównie poprzez przyciągnięcie nowych zakładów pracy, przez rozszerzenie oferty miejskich terenów inwestycyjnych i ustanowienie na nich Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tej kwestii nadrabiamy błędy poprzedników.

Przez ostatnie osiem lat na tym polu niewiele się działo. 22 stycznia 2013 roku, ze względu na brak aktywności poprzednich władz miasta na polu pozyskiwania inwestorów, wygaszony został przywilej wynikający ze statusu Specjalnej Strefy Ekonomicznej na ostatnich posiadanych przez miasto terenach inwestycyjnych. Teraz się to wreszcie zmieni. Od pierwszych miesięcy tej kadencji rozpoczęte zostały starania o stworzenie oferty terenów inwestycyjnych, na których mogłyby powstać zakłady przemysłowe dające łęczycanom miejsca pracy.

Dokonaliśmy zakupu nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu łęczyckiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W najbliższym czasie wystąpimy z wnioskiem o rozszerzenie łęczyckiej podstrefy o ponad 6 hektarów. Zgodnie z deklaracjami prezesa ŁSSE możemy mieć nadzieję, że uda nam się tego dokonać już w przyszłym roku. Gdy tylko tak się stanie, realne będą wreszcie starania o pozyskanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta.


PROGRAM ZWOLNIEŃ Z PODATKU


Kolejnym podjętym kierunkiem działań w tej kadencji, jest działanie na rzecz już istniejących w naszym mieście przedsiębiorców. Są to zarówno działania systemowe jak i bieżące reakcje na pojawiające się problemy. W pierwszym roku kadencji przygotowane zostały nowe rozwiązania w obszarze prawa lokalnego, mogące być realnym wsparciem finansowym, dla przedsiębiorców działających na terenie Łęczycy. Jeżeli koncepcja zyska akceptację łęczyckich radnych miejskich, to zmiany będą wprowadzane w ramach Programu Pomocy Regionalnej. To w pierwszej kolejności, wsparcie finansowe przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta. Rozwiązania mają w swym zamierzeniu wpłynąć pozytywnie na rozwój łęczyckich firm oraz na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta Łęczyca. Moją intencją jest by również dzięki tym mechanizmom udało się stworzyć kolejne miejsca pracy dla łęczycan.


POMOC ISTNIEJĄCYM FIRMOM


Tam gdzie to możliwe samorząd powinien pomagać w rozwiązaniu bieżących problemów przedsiębiorców. Tak było chociażby w przypadku problemów z dojazdem do zakładów pracy, zlokalizowanych na terenach położonych niedaleko ulicy Lotniczej, od lat funkcjonujących z jedynie umownie wytyczonym dojazdem do swoich siedzib.

Samorząd wziął na siebie negocjacje, w wyniku których doprowadzono do kompromisu i zgody na przekazanie terenów pod drogę, po bardzo konkurencyjnych cenach - dużo niższych od rynkowych. Pomoc zakładom pracy, w których zatrudnienie znajduje kilkudziesięciu łęczycan w ostatniej chwili uniemożliwili niektórzy łęczyccy radni miejscy, nie wyrażając zgody na zakup przekazanych pod drogę terenów.


DOTACJE DLA NOWYCH FIRM


W ramach walki o nowe miejsca pracy podjęte zostały działania mające pobudzić łęczycan do aktywności i do zakładania firm. Chcemy pozyskać środki na program dotacji dla nowopowstających w Łęczycy firm. Prowadzimy już pierwsze działania w tym zakresie. Gdy zakończą się sukcesem będziemy w pierwszym etapie, wraz z łęczycanami uruchamiać 18 małych rodzinnych firm i mikroprzedsiębiorstw. Będziemy pomagać poprzez kreowanie postaw przedsiębiorczych, udzielenie wsparcia finansowego na otworzenie działalności gospodarczej oraz pomocy finansowej i merytorycznej w zakresie prowadzonej działalności. Ta pomoc będzie bardzo realna i nie ograniczy się jedynie do szkoleń, z których często niewiele wynika i nie przybywa miejsc pracy. W ramach tego projektu zamierzamy udzielać dotacji w wysokości około 25 tys. złotych na rozpoczęcie działalności oraz tzw. wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w wysokości do 1800 zł miesięcznie. Korzyść będzie podwójna, gdyż ci przedsiębiorcy, którzy skorzystają z programu nie tylko zostaną wyrwani z bezrobocia, ale z czasem, dzięki ich aktywności i komfortowym warunkom na start, zatrudnienie w ich rozwijających się przedsiębiorstwach znajdą kolejne osoby.


ROZBUDOWA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO


Zamierzamy również rozbudowywać i promować nasz produkt turystyczny. To nie tylko dbałość o relikty naszej przeszłości. Zainwestowane w promocję środki mogą przerodzić się w realną korzyść dla mieszkańców. Planujemy zwiększenie ruchu turystycznego, co przełoży się na przychody dla kolejnych firm ten ruch obsługujących w branżach związanych z produkcją i sprzedażą pamiątek, gadżetów, gastronomią, hotelarstwem, transportem i lokalnym handlem. Turyści to realne pieniądze płynące do kieszeni łęczycan, którzy zdecydują się ten zwiększony ruch turystyczny obsługiwać.

Rozbudowa produktu turystycznego opierać się będzie o naturalne i niewykorzystywanej dotąd atuty miasta. W pierwszej kolejności podjęte zostały działania zmierzające do przejęcia i uruchomienia na nowo kolejki wąskotorowej. W chwili obecnej czekamy na wyniki inwentaryzacji prowadzonej przez PKP. Swoją decyzję musi wydać również konserwator zabytków.

Pracownicy PKP szacują, że będą gotowi na ewentualne przekazanie majątku nie wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego roku. Samo uruchomienie i utrzymanie kolejki to jednak koszt zbyt duży, by dał radę udźwignąć go skromny budżet naszego miasta. Zdecydujemy się przejąć majątek od PKP dopiero po uzyskaniu pewności co do ewentualnych partnerów instytucjonalnych tego przedsięwzięcia bądź gwarancji na udzielenie dotacji lub innych form wsparcia finansowego. W chwili obecnej prowadzone są poszukiwania odpowiednich partnerów i oczekujemy na konkursy, w ramach których można by pozyskać środki na uruchomienie i utrzymanie kolejki.

Zrewitalizowany Zalew Miejski będzie kolejnym uzupełnieniem oferty turystycznej. Jeżeli to właśnie ten obszar zostanie wskazany do rewitalizacji przez mieszkańców, nasz produkt turystyczny zyska świetne miejsce do rekreacji. To rekreacja całych rodzin, możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale to także miejsce do letnich kąpieli, uprawiania sportów wodnych i mam nadzieję, że również wygospodarowana cicha enklawa dla wędkarzy.

 
Dalsza część podsumownia działalności samorządu łęczyckiego kadencji 2014-2018 już jutro. A w niej o współpracy z lokalnymi samorządami, nawiązaniu dialogu społecznego, rewitalizacji miasta, bezpieczeństwie i inwestycjach. Zapraszamy do lektury.
Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 21 grudnia 2015 12:47