Menu

Podsumowanie pierwszego roku działalności samorządu łęczyckiego - burmistrz Krzysztof Lipiński - W cztery oczy (cz. 2/3)

  • Napisała 
W grudniu minął pierwszy rok działania łęczyckiego samorządu w kadencji 2014 – 2018. Miasto powoli budzi się z wieloletniego snu. Jakie podjęto działania, aby Łęczyca się rozwijała, a przyszłość prezentowała w kolorowych barwach? Zapraszamy do lektury drugiej części „raportu" z działań „nowego" samorządu.

DIALOG I WSPÓŁPRACA

Od pierwszego dnia kadencji nastąpiła zmiana sposobu zarządzania miastem. Burmistrz i urzędnicy po raz pierwszy od wielu lat wyszli do łęczycan. Nie da się projektować kompleksowej zmiany w mieście bez dostosowania jej do realnych potrzeb poszczególnych grup mieszkańców i bez współpracy ze środowiskami politycznymi wchodzącymi w skład rady miejskiej czy organów władzy innego szczebla. Dzisiejsze czasy i skala projektowanych działań wymusza również współpracę pomiędzy gminami i różnymi szczeblami samorządu terytorialnego. Aby angażować środki zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców podjęliśmy z nimi skuteczny dialog.

DIALOG SPOŁECZNY

Pierwszy rok to czas nawiązywania dialogu społecznego. Udało nam się skutecznie skomunikować z mieszkańcami w sprawie ich wizji przyszłej Rewitalizacji Miasta. Prowadzimy również na bieżąco dialog dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi i co jest nowością tej kadencji przedsiębiorcami. To właśnie przedsiębiorcy jako grupa, której dotyczyć będzie Program Pomocy Regionalnej polegający na kompleksowych zwolnieniach z podatku zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii dotyczących uregulować prawnych, które dla nich przygotowujemy.

To właśnie na bazie dialogu z mieszkańcami wypracowane zostały inne od pierwotnie zakładanych kierunki działań w sprawie rozwiązania problemu dużego natężenia ruchu w mieście. To właśnie mieszkańcy zaproponowali alternatywne do przygotowanej przez poprzednie władze koncepcji ronda. Dziś czekając na ostateczną decyzję radnych w tym zakresie przygotowujemy grunt pod przyszłe rozwiązania.

Dialog prowadzimy również ze środowiskami sportowymi. To dzięki zwiększonemu zaangażowaniu miasta udało się przywrócić zapomniane przez ostanie lata w Łęczycy dyscypliny jak siatkówka. Reaktywacja sekcji piłki siatkowej to jeden z przykładów działania wpisanego w oczekiwania mieszkańców, które były wcześniej bagatelizowane. Nie mogliśmy pozwolić by dyscyplina, która od lat wpisana jest na trwałe w historię miejskiego sportu przestała istnieć. Staramy się intensywniej rozwijać dyscypliny już funkcjonujące w naszym mieście - takie jak tenis. Łęczyca jako pierwsze z miast w województwie łódzkim przystąpiła do programu Tenis 10. Było to możliwe dzięki aktywności działaczy sportowych i trenerów, ale również dzięki wsparciu miasta.

LGD

Pozytywnym przykładem porozumienia miedzy samorządami powołana w tym roku Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka". W ramach LGD współpracę z miastem Łęczyca podjęły gminy: Daszyna, Łęczyca i Grabów. To porozumienie samorządów podejmować będzie działania na rzecz lokalnej społeczności. Planujemy pozyskiwać środki unijne na wspólne przedsięwzięcia, które będą prowadzić do rozwiązywania lokalnych problemów.

OBWODNICA

Porozumienie samorządów jest również istotnym elementem wywierania nacisku czy skutecznego negocjowania rozwiązania problemów. Dzięki porozumieniu wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu łęczyckiego, oraz władz miasta Łęczyca i powiatu łęczyckiego udało nam się rozpocząć rozmowy na temat budowy obwodnicy miasta. Pomimo, że obwodnica jest jedyną realną szansą na wyprowadzanie nadmiernego ruchu samochodowego i poprawę bezpieczeństwa łęczycan poprzednie władze Łęczycy nie zrobiły nic by takie zadanie znalazło się w Wykazie Przedsięwzięć Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2028.

W odpowiedzi na nasze działanie przedstawiciel władz wojewódzkich już potwierdził konieczność i wolę budowy tej obwodnicy oraz zapowiedział włączenie tej inwestycji do wykazu przedsięwzięć po dokładnym wytyczeniu trasy pozwalającej oszacować w przybliżeniu planowany koszt tej inwestycji. W budżecie na 2016 rok zostały zabezpieczone środki na wytyczanie drogi, która niezależnie od swojej nazwy - obwodnica/objazd – będzie skutecznym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych miasta.

DROGI INNYCH ZARZĄDCÓW

Prowadzone są rozmowy na temat przejęcia przez miasto w zarząd dróg wojewódzkich przebiegających przez Łęczycę. Teraz za stan ulic Belwederskiej Al. Jana Pawła II i Kaliskiej odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich co niejednokrotnie wydłuża ewentualne reakcje na pojawiające się problemy. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach. W chwili obecnej negocjujemy kwoty, które wraz z przekazaniem dróg trafiłyby do budżetu miasta na ich utrzymanie.

Jeszcze przed ewentualnym przejęciem w wyniku wspólnych akcji i apeli przedstawicieli władz różnego szczebla udało się doprowadzić do usunięcia problemów związanych ze studzienkami w ulicy Kaliskiej. W listopadzie br. Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił i sfinansował remont studzienek, a łęczycki PGKiM partycypował finansowo w tym zadaniu.

Partycypowaliśmy w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, jak tegoroczny remont ulicy Lotniczej.

Porozumienie zostało również osiągnięte w zakresie postawienia wiaty przystankowej na ulicy Kaliskiej. Nowoczesne wiaty wyposażone w witryny zostały ustawione w tym roku na należącej do miasta ulicy Konopnickiej, ale również na podlegającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich – ul. Kaliskiej. Również na bazie zwartych porozumień wymienione były i dostawione nowe kosze na ulicach miasta, których nie jesteśmy zarządcą. To znacznie poprawiło czystość w tych rejonach. W tym roku zakupiliśmy ławki i kosze, które rozstawione zostały na ulicy Kaliskiej. Ułatwi to życie starszym osobom oczekującym na środki transportu lub po prostu potrzebujących chwili wytchnienia w drodze do swych domów.

Niezależnie od starań o budowę obwodnicy Łęczycy podjęte zostały starania usprawnienia ruchu samochodów podróżujących drogą wojewódzką 703 przez Łęczycę (ul. Belwederska, al. Jana Pawła i ul. Kaliska) przez zastosowanie zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej. Miasto miałoby sfinansować dokumentację techniczną korzystnego rozwiązania nowej organizacji ruchu, a władze wojewódzkie sfinansowałyby zakup i montaż sygnalizacji świetlnej.

DROGI MIEJSKIE

Realizujemy duże remonty ulic jak ten na ulicy Poznańskiej. To zadanie o wartości 2 257 911,02 zł. Na realizację zadania pozyskana została dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 888 640.00 zł. To dopiero pierwszy etap prac w tym rejonie. W tym roku planujemy zrealizować remont od wjazdu z drogi krajowej 91 do ulicy Ogrodowej. Na kolejny odcinek mamy również zamiar pozyskać środki i zrealizować zadanie w przyszłym roku.

Zaplanowane było na ten rok utwardzenie dwóch dróg, które nie tylko poprawiło komfort życia mieszkańców, ale również pozwoliło przetestować nową technologie pozwalającą na wykonywanie niewielkich inwestycji drogowych taniej i w szybszym tempie. W nowym systemie polegającym na stabilizowaniu istniejącego gruntu specjalnym spoiwem hydraulicznym nadającym gruntowi cechy podbudowy wyremontowane zostały dwie ulice odchodzące od ulicy Kaliskiej. Pierwsza zlokalizowana jest przy szkole muzycznej. Druga kończy się przy torach kolejki wąskotorowej.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W ramach działań sprzyjających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, odświeżane zostały znaki poziome na terenie miasta. Malowanie pasów na przejściach dla pieszych zrealizowane zostało przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Łęczycy. Na terenie miasta zamontowano w tym roku 7 progów zwalniających na ulicach: Słowackiego, oś Dworcowa, ul. Zachodnia , ul. M. Konopnickiej, ul. ZWM oraz ul. Bitwy nad Bzurą.

SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ

Brak koordynacji w przygotowaniu projektów elementów identyfikujących obiekty użyteczności publicznej w Łęczycy, lata zaniedbań w zakresie utrzymania posiadanych drogowskazów i witaczy doprowadziły do sytuacji, w której należy od początku zbudować spójny system identyfikacji miejskiej. Jesteśmy przygotowani do udziału w konkursie i do pozyskania środków najpierw na projekt, a następnie na realizację kompleksowego rozwiązania Sytemu Identyfikacji Miejskiej obejmującego nowe tablice z nazwami ulic, oznaczenia obiektów użyteczności publicznej, drogowskazy miejskie i informatory turystyczne. W ramach tego programu pojawią się również nowe „witacze", które zastąpią zdegradowane figury diabła Boruty, których przez ostatnie lata nikt właściwe nie konserwował.

REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO

W tym roku rozpoczęły się prace związane Rewaloryzacją zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy. Wartość zadania wynosi 854 746 zł a pozyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie to kwota 770 822zł. Dzięki wykonywanym pracom park odzyskuje dawny blask. Porządkowane są przebiegające przez park cieki wodne i zieleń w parku. Odbudowane zostały mosty i prowadzone są prace remontowe oraz wymiana pozostałych elementów małej architektury.

Kontynuacja podsumowania działalności samorządu łęczyckiego kadencji 2014-2018 już jutro. A w niej o podjętych działaniach kulturalnych, planach na rozwój sportu i oświaty oraz przedsięwzięciach prospołecznych i ekologicznych. Zapraszamy do lektury.
Ostatnio zmieniany: wtorek, 22 grudnia 2015 19:19