Apel Rady Powiatu Łęczyckiego do Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o zwiększenie subwencji oświatowej

12 lutego w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Łęczyckiego. W dużym stopniu Sesję zdominowały tematy związane z oświatą w Powiecie Łęczyckim, a wśród nich temat niewystarczających środków na oświatę. Zarząd Powiatu wyszedł z inicjatywą Apelu do Pana Premiera RP o zwiększenie subwencji oświatowej, co spotkało się z negacją ze strony Radnych PiS. Radni Powiatu Łęczyckiego zwykłą większością zdecydowali o wystosowaniu petycji w formie Apelu do Prezesa Rady Ministrów.


W roku 2018 różnica między kwotą wpływającą do Powiatu, a rzeczywistymi wydatkami to kwota ponad -5,5 mln zł, w 2019 różnica wyniosła ponad -6,1 mln zł, natomiast w tym roku, według prognoz, Powiat miałby dołożyć do oświaty ponad siedem mln zł. Pan Starosta Janusz Mielczarek, podczas sesji przypominał o braku pokrycia przez subwencję oświatową płac w oświacie.


Duży wpływ ma na to podwyższenie minimalnej płacy osób zatrudnionych w wysokości 2600 zł (miesięcznie) i wyłączeni z tego dodatku stażowego - dotyczy to w dużej części pracowników administracyjnych i obsługujących szkoły; regulacja ustawowa dotycząca podwyżek płac dla nauczycieli w wysokości 9,6 % dotychczasowych wynagrodzeń od września 2019 roku, na którą to regulację uzyskaliśmy tylko częściową refundację ze środków subwencji oświatowej, czyli ze Skarbu Państwa, a resztę musieliśmy wyasygnować z własnych środków. Kolejnym elementem jest ustanowienie dodatku za wychowawstwo w klasach w wysokości 300 złotych, których zobowiązany jest Powiat do płacenia, natomiast nie otrzymaliśmy ani złotówki na tego typu regulacji.


Według materiałów przekazanych Radnym wynika, że największy deficyt jest w ZPEW w Stemplewie (-2 267 887,00 zł), ZPEW w Łęczycy (-1 391 880,00 zł), CKP w Łęczycy (-878 101,00 zł), CKP w Piątku (-717 460,00 zł), I LO w Łęczycy (-471 843,00 zł), PCUW (-467 104,00 ZŁ), zsmr W Piątku (-361 574,00 zł), ZS im. J. Grodzkiej w Łęczycy (-225 544,00 zł).


Problem polega także na tym, że w jednostce w Stemplewie na 126 uczniów i wychowanków, 23 z nich to mieszkańcy Powiatu Łęczyckiego, pozostałe osoby to dzieci i młodzież z różnych stron Polski, w tym z Powiatu Poddębickiego (51 osób), a deficyt placówki pokrywany jest tylko przez Powiat Łęczycki.


- Subwencja naliczana dla naszego Powiatu głęboko nie wystarcza na płace, płace które są określone ustawowo, (…) płacy powinno wystarczyć, bo to jest zgodne z przepisami prawa, nie wystarcza w tej chwili. Stąd też te programy naprawcze, stąd Apel do Premiera o zwiększenie subwencji – dodał Starosta Łęczycki. – Apel zwraca uwagę na sytuację nadzwyczaj trudną, przez nas nie zawinioną, a z drugiej strony nic to nas nie kosztuje.


Podczas Sesji wielu radnych nie ukrywało emocji wypowiadało się na temat potrzeby wysłania Apelu. Pełna relacja z Sesji Rady Powiatu znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=_iHX_XqAlTQ

Z propozycją wysłania Apelu do Prezesa Rady Ministrów nie zgodzili się Radni PiS. Pani Monika Twardowska sygnalizowała, że gdyby wszyscy dyrektorzy podlegli Powiatowi przedstawiliby plany naprawcze i powiedzieliby, że „wyciskają już wszystko co mogą", informując o zaoszczędzonej kwocie, to być może poparłaby Apel, jednakże trzeba najpierw szukać oszczędności w Powiecie.


Padły stwierdzenia z ust radnego PiS – Pana Zbigniewa Marczaka, że w szkołach powiatowych „panuje Bizancjum" i tam trzeba szukać pieniędzy. Z takim stwierdzeniem absolutnie nie zgodził się Starosta Łęczycki twierdząc, że płace nauczycieli wynikają wprost z przepisów prawa, a uposażenie administracji i obsługi szkół często jest na poziomie płacy minimalnej. Słowa o „Bizancjum…" są nadużyciem w stosunku do pracowników jednostek oświatowych.


Radni, zwykłą większością głosów (wszyscy radni PiS byli przeciwko wysłaniu), przegłosowali petycję w formie Apelu do Pana Prezesa Rady Ministrów. Apel, w formie pisemnej poparło też ponad 200 osób z terenu Powiatu Łęczyckiego, którymi są nauczyciele, pracownicy, a nawet rodzice uczniów z placówek oświatowych Powiatu Łęczyckiego.


Wydaje się, że celem wypowiedzi radnych PiS było odwrócenie uwagi od rzeczywistych problemów w samorządzie, jakimi są braki pieniędzy, które rząd powinien przekazywać na realizowane przez samorządy zadania. Należy więc zadać pytanie, czy radni, którzy bojkotują Apel do Premiera o dodatkowe środki pieniężne dla naszego Powiatu działają na rzecz, czy przeciw swoim wyborcom i swojej „małej Ojczyźnie"? Jaki mają cel i czyje, tak naprawdę reprezentują interesy?


Warto w tym miejscu dodać, że problemy z finansowaniem oświaty i brak środków na oświatę ma ponad 90 % samorządów powiatowych w Polsce. Podobne apele są wysyłane z różnych powiatów. Stanowisko w sprawie finansowania oświaty przyjął w dniu 3 lutego w Radomsku Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.

Treść Apelu:

APEL

do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.


Samorządowcy, pracownicy oraz Zarząd Powiatu Łęczyckiego z niepokojem obserwują pogarszanie się sytuacji finansowej Naszego Powiatu w związku z przeznaczaniem w budżecie państwa niewystarczających środków na realizację zadań oświatowych. W związku z niedoszacowaniem środków finansowych na realizację zadań oświatowych, zwracamy się z apelem do Pana Premiera o uwzględnienie postulatów środowisk samorządowych kierowanych do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększeniu subwencji na 2020 r. i lata kolejne.


Niezależnie od konieczności realizowania obligatoryjnych zadań nałożonych ustawami, m.in. zadań oświatowych, Powiat Łęczycki, jak każdy inny samorząd, zobowiązany jest realizować zadania ustawowe, poprawiać poziom świadczonych usług i jakość życia mieszkańców. Wzrastający udział dochodów własnych powiatu w finansowaniu wydatków bieżących związanych z realizacją subwencjonowanych zadań oświatowych ogranicza możliwości realizowania pozostałych zadań oraz inwestycji.


W ostatnich 3 latach budżetowych nastąpił gwałtowny wzrost luki finansowej pomiędzy kwotą części oświatowej subwencji ogólnej, a wydatkami bieżącymi powiatu na zadania oświatowe i edukacyjne.


W roku 2019 na subwencjonowane zadania oświatowe powiat przeznaczył 28,72 mln zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 24,4 mln zł, co stanowi 84,98% tej kwoty. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 wyniosła 22,47mln zł. Powyższe dane liczbowe i procentowe wykazują, że powiat dołożył do realizacji subwencjonowanych zadań oświatowych ok. 6,28 mln zł tj. ok. 22%, nie licząc zadań niesubwencjonowanych, tj. zadań inwestycyjnych w zakresie bazy oświatowej, zabezpieczenia wkładu w realizowane projekty przy udziale środków UE.


Na rok 2020 na zadania oświatowe powiat zabezpieczył kwotę 34,38 mln zł, dochody z części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 26,44mln zł, różnicę w kwocie 7,9 mln zł (wzrost w stosunku do roku 2019 o 1,62 mln zł) Powiat Łęczycki został zmuszony pokryć z innych dochodów własnych. Przy czym nieuprawnionym jest wskazywanie wpływów z udziałów w podatku PIT jako źródła finansowania oświaty, gdyż ulgi podatkowe wprowadzone w 2019 r. spowodowały wzrost dochodów z tego tytułu na 2020 r. o kwotę jedynie 147 tys. zł. Wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej kwota przypadająca na szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w tych szkołach i placówkach (w 2020 r. wyniosą one bez zapowiedzianych od września podwyżek 29,22 mln zł).

Podjęte próby racjonalizowania wydatków w tym zakresie niewiele poprawiają sytuację w związku z ciągłym wzrostem zadań oświatowych, podwójnym rocznikiem w szkołach ponadpodstawowych, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli bez pełnego zabezpieczenia środków, wzrostem dodatku za wychowawstwo oraz podwyżką płacy minimalnej i wyłączeniem dodatku stażowego dla pracowników administracji i obsługi. Subwencja oświatowa jest niewspółmierna do nałożonych na samorząd zadań edukacyjnych. Wysokość nakładów nie sprzyja utrzymaniu standardów kształcenia, zmusza samorząd do ograniczania sieci szkół i placówek oświatowych w powiecie, gdzie jedynym wskaźnikiem staje się parametr ekonomiczny, w oderwaniu od potrzeb edukacyjnych, jakości wykonywanej pracy przez kadrę dydaktyczną i znakomitym, budowanym przez lata, wizerunkiem niektórych placówek wykraczających poza granice Powiatu Łęczyckiego, a nawet Województwa Łódzkiego.


Permanentne niedoinwestowanie oświaty szczególnie dotkliwie dotyka takich placówek jak Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, w których przebywają uczniowie z innych powiatów i województw, co w konsekwencji doprowadza do sytuacji w której starostowie posiadający na swoim terenie ww. placówki, de facto dofinansowują ze swoich środków inne samorządy, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów. Takie zjawisko występuje bardzo wyraźnie w Powiecie Łęczyckim, który posiada dwa ośrodki typu SOSW oraz jeden MOS.


Dlatego zwracamy się z apelem do Pana Premiera o zwiększenie subwencji tak, aby mogła ona przynajmniej zapewnić pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie. Zwiększenie subwencji umożliwi samorządom zapewnienie lepszego rozwoju edukacji jako jednego z najważniejszych aspektów życia publicznego oraz ograniczy realne zagrożenie pełnej realizacji zadań ustawowych powiatu.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Straż pożarna interweniuje prz…

Spędź Dzień Kobiet z Gunners Security. P…

Młodzi piłkarze Magic Football Academy Ł…

Lotnik Łęczyca rozpoczyna walkę o utrzym…

Szok! Koronawirus w powiecie łęczyckim? …

Rozpoczyna się przebudowa drogi krajowej…

[ZDJĘCIA] Promocja książki Sylwestra Aug…

[WIDEO + ZDJĘCIA] Bal Karnawałowy roztań…

Szok! Atak na kobietę w Łęczycy! Sprawcą…

Tragiczne wieści ze szpitala. Nie żyje W…

Drugie miejsce dla drużyny ze Szkoły Pod…

[ZDJĘCIA] Reprezentanci MKLA Łęczyca wyr…

"Fiesta bez końca, czyli rowerem pr…

„Kod do przyszłości” w łęczyckiej Biblio…

[ZDJĘCIA] Festiwal Nauki i Zabawy w …

Ogłoszenie 3 z 5: Jest praca! Animex pos…

Hurtap Łęczyca przegrał w finale Młodzie…

[ZDJĘCIA] Drużyny z gminy Ozorków rywali…