wersja testowa serwisu

"Aktywni i samodzielni" - nowa szansa do mieszkańców gminy Witonia

"Aktywni i samodzielni" - nowa szansa do mieszkańców naszej gminy!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywni i Samodzielni" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ukierunkowany jest na aktywizację społeczno-zawodową 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Uczestnictwo w projekcie to szansa dla osób fizycznych, które:
- zamieszkują na terenie gmin słabo zaludnionych w województwie łódzkim, zgodnie ze stopniem urbanizacji z powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, zduńsko-wolskiego i zgierskiego,
- są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn. spełniają przesłanki takie jak:
• są osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,
• przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• są osobą z niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
• są osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przewidywane w projekcie formy wsparcia:
• Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z psychologiem/ doradcą zawodowym,
• trening kompetencji społecznych- zajęcia grupowe,
• indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),
• zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (prawo jazdy kat. B, kursy językowe i wyrównujące szanse edukacyjne),
• szkolenia kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników oraz zapotrzebowania na rynku pracy,
• płatne staże zawodowe,
• subsydiowane zatrudnienie,
pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Po więcej informacji i regulamin zapraszamy do siedziby GOPS Witonia.