wersja testowa serwisu
  • EKO-GAZ Łęczyca
  • BHP Łęczyca

Dotacje na sport i ratowanie zabytków oraz wybór przedstawicieli sejmiku do Rad Społecznych szpitali wojewódzkich i uchwały dotyczące programu ochrony powietrza. Na XX sesji obradował Sejmik Województwa Łódzkiego

60efffcbf1093b59c82ee226bbd2b726_XL
fot. Sebastian Sołtyszewski

Na początku obrad radni minutą ciszy uczcili pamięć Hieronima Andrzejewskiego - zmarłego w sierpniu wieloletniego dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o nadaniu Hieronimowi Andrzejewskiemu Odznaki Honorowej Za Zasługi Dla Województwa Łódzkiego. Odznaczenie odebrała wdowa po dyrektorze Andrzejewskim.

Radni przyjęli także uchwały:

- zmieniającą Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu
- zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
- zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
- w sprawie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
- zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
- sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim
- w sprawie program ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
- w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka
- w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
- w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r.
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
- w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
- w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Łódzkiego w zakresie rozpatrywania petycji z dnia 15 maja 2020 r. , dotyczącej niewydania koncesji dla planowanej kopalni odkrywkowej piasku Porszewice I w gm. Pabianice

Radni wysłuchali również informacji o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym w 2019 roku

Wszystkie przyjęte uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa) .

Zapisy filmowe posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1hmQBv550sP3MKkUYpCG01-OrYynH7tb

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi