wersja testowa serwisu

WIDEO: Gmina Daszyna od wiosny 2018r. do wiosny 2021r. zrealizowała duży projekt inwestycyjny pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zrzut-ekranu-2021-03-29-o-21.59.00

Gmina Daszyna od wiosny 2018r. do wiosny 2021r. zrealizowała duży projekt inwestycyjny pn.UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramachII osi priorytetowej; działanie II.1; poddziałanie II.1.1. Dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 11 mln zł., a koszt całkowity to blisko 16 mln zł.

Udział środków unijnych w realizacji projektu pozwolił na jego sprawną, terminową realizację inwestycji, mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Umożliwił również oparcie inwestycji na materiałach i urządzeniach dobrej jakości.

Główny cel projektu to stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla lokalizacji i rozwoju MŚP poprzez inwestycje na przygotowanym przez Gminę terenie inwestycyjnym. Cel projektu to także stworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy i wzrost zatrudnienia w sektorze MŚP na terenie gminy.

Zakres przedsięwzięcia obejmował uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Koryta, na działkach nr 5/4 i 5/9, o łącznej powierzchni 3,05 ha, w gaz ziemny i wodę. W tym celu wybudowano rurociąg gazu ziemnego o długości ponad 6,5 km, zasilający tereny inwestycyjne oraz zmodernizowano i rozbudowano cały system zaopatrzenia w wodę, w tym ujęcia wody i stację uzdatniania wody w Korytach, a także wykonano sieci wodociągowe w zakresie umożliwiającym wydajną pracę układu. Dzięki realizacji inwestycji udało się podnieść wydajność systemu zaopatrzenia w wodę do poziomu 5000 m3/dobę.

W wyniku realizacji inwestycji powstała wysokosprawna, wydajna infrastruktura gazowa i zaopatrzenia w wodę, oparta na sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych.

Projekt wspomaga rozwój MŚP oraz wzrost potencjału społeczno-gospodarczego Gminy. Jest zgodny z celami Polityki UE - stwarza warunki do powstania nowych lub rozbudowy istniejących MŚP, ich rozwoju, wspiera ich konkurencyjność; wpływa na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Realizacja projektu jest korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na polepszenie warunków życia mieszkańców; wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy; zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.