wersja testowa serwisu

Gmina Daszyna od wiosny 2018r. realizuje duży projekt inwestycyjny pn. „UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA"

Gmina Daszyna od wiosny 2018r. realizuje duży projekt inwestycyjny pn. „UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA"

Gmina Daszyna od wiosny 2018r. realizuje duży projekt inwestycyjny pn.UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramachII osi priorytetowej; działanie II.1; poddziałanie II.1.1. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 11 mln zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Koryta w gaz ziemny i wodę. W tym celu przewidziano budowę rurociągu gazu ziemnego, zasilającego tereny inwestycyjne, która na dzień dzisiejszy została zakończona oraz modernizację systemu zaopatrzenia w wodę, w tym ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Korytach oraz wykonanie sieci wodociągowych w zakresie umożliwiającym wydajną pracę układu. Postęp robót budowlanych dotyczących systemu zaopatrzenia w wodę, na koniec listopada 2020r., wskazuje na realizację 75% planowanego zakresu.

Udział środków unijnych w realizacji projektu pozwala na jego sprawną, terminową realizację, a przede wszystkim umożliwia oparcie inwestycji na materiałach i urządzeniach dobrej jakości. Od początku realizacji trwa współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – sukcesywnie wypłacane są refundacje i kolejne zaliczki na realizację projektu.Powyższe pozwala na jego sprawną i zgodną z planem realizację, mimo trudnej sytuacji epidemicznej.

Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla MŚP do lokalizacji swoich firm, a następnie do ich sukcesywnego rozwoju poprzez inwestycje na przygotowanym przez Gminę terenie inwestycyjnym. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w sektorze MŚP na terenie gminy.

Realizacja projektu jest korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na polepszenie warunków życia mieszkańców; wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy; zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.