wersja testowa serwisu

Gmina Daszyna realizuje projekt inwestycyjny pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"

Gmina Daszyna realizuje projekt inwestycyjny pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych koryta"

Gmina Daszyna realizuje projekt inwestycyjny pn.UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA". Realizacja możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowaniaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączna, przewidywana kwota nakładów inwestycyjnych to blisko 16 mln zł, w tym dotacja z UE wynosi ponad 11 mln pln.

Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla MŚP do lokalizacji swoich firm, a następnie do ich sukcesywnego rozwoju poprzez inwestycje na przygotowanym przez Gminę terenie inwestycyjnym. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w sektorze MŚP na terenie gminy.

Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Daszyna oraz docelowo na wzrost wartości inwestycji w sektorze prywatnym.

Celem pośrednim realizowanej inwestycja będzie promocja rozwiązań innowacyjnych oraz wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorców i mieszkańców gminy.

Trwające od wiosny 2018r. prace dotyczą uzbrojenia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębie PGR Koryta w zakresie zaopatrzenia w wodę i gaz ziemny, w tym niezbędną rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę i gaz ziemny. Do dnia dzisiejszego zakończono roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu gazu ziemnego średniego ciśnienia, umożliwiającego przyłączenie nowych odbiorców – przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w obrębie PGR Koryta. W trakcie realizacji są roboty budowlane dotyczące modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Korytach, sieci wodociągowe. Planowany termin zakończenia projektu to wiosna 2021r.

Projekt wspomaga rozwój MŚP oraz wzrost potencjału społeczno-gospodarczego Gminy. Jest zgodny z celami Polityki UE - stwarza warunki do powstania nowych lub rozbudowy istniejących MŚP, ich rozwoju, wspiera ich konkurencyjność; wpływa na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Realizacja projektu jest korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na na polepszenie warunków życia mieszkańców; wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy; zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.