wersja testowa serwisu

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna”

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4 775 709,00 zł, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 441 012,55 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest zminimalizowanie zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji uniknięcie zużycia paliw konwencjonalnych, co pozwoli na uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Dzięki zastosowaniu OZE, nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy i województwa.

Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej w gminie i regionie oraz na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno - gospodarczej Gminy. 

Cel pośredni to promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Realizacja projektu obejmuje budowę dwóch, pasywnych budynków użyteczności publicznej – budynku laboratorium biomasy w Daszynie oraz budynku socjalnego w Mazewie.

Obiekt laboratorium biomasy w Daszynie, służyć ma prowadzeniu doświadczeń laboratoryjnych nad uzyskaniem optymalnych parametrów biomasy, w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności procesu spalania i ma charakter demonstracyjny. Celem zamówienia jest wybudowanie budynku przystosowanego do standardów i warunków koniecznych do funkcjonowania Laboratorium wyposażonego w urządzenia i aparaturę, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

Projektowany budynek użyteczności publicznej zlokalizowano na niezabudowanej działce nr 121/4 w obrębie Walew Gmina Daszyna o powierzchni zabudowy 544,84 m2. Bezpośrednie sąsiedztwo budynku stanowią obiekty elektrociepłowni opalanej słomą. Obiekt pełnić ma funkcję badawczo - doświadczalną, służącą lokalnej gospodarce energetycznej, głównie w sektorze wytwarzania energii cieplnej/chłodu i elektrycznej w zakresie wzrostu efektywności procesu spalania biomasy. Na etapie opracowywania koncepcji budynku, zdecydowano o jego pasywnym charakterze co narzuciło jego usytuowanie względem stron świata i przesądziło o przyjętej bryle budynku i jego własnościach technicznych i użytkowych.

Projektowany budynek użyteczności publicznej zlokalizowano na działce nr 247 w obrębie Mazew Gmina Daszyna. 

Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne. Obiekt pełnić ma funkcję budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi dla 30 osób. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z rosnącego wciąż i utrzymującego się od wielu lat deficytu lokali socjalnych na terenie gminy. 

Systematyczny wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne powoduje z jednej strony konieczność podniesienia ich liczby, a z drugiej zaś dążenie do maksymalnego obniżania kosztów ich eksploatacji. Budowa pasywnego obiektu socjalnego służyć ma osiągnięciu obu tych celów min dzięki minimalizacji kosztów opłat za energię cieplną i elektryczną w czasie użytkowania obiektu. Budynek dwu – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy - 414,4 m ² , nie podpiwniczony, każdy lokal socjalny posiada własne wejście z zewnątrz, zaplanowano 16 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali o powierzchni użytkowej 28,8 m2 i 8 lokali o powierzchni 44,1 m2.

Zobacz zdjęcia z realizacji inwestycji: