wersja testowa serwisu

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna”

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna”

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 517.215,00 zł. z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 256.880,00 zł. Umowa nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0031/16-00z dnia 6 kwietnia 2017 roku.

Inwestor i Beneficjent główny - Gmina Daszyna. Beneficjenci końcowi - mieszkańcy gminy. Cel bezpośredni projektu - zminimalizowanie zapotrzebowania na energię pierwotną poprzez ograniczenie strat ciepła w systemie, wzrost jego efektywności i zastąpienie indywidualnych źródeł energii zasilaniem z sieci ciepłowniczej, co przełoży się na uniknięcie zużycia paliw konwencjonalnych i pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za niską emisję i emisję gazów cieplarnianych, w tym CO2. Cel szczegółowy – lepsza jakość powietrza.

Projekt wpłynie na konkurencyjność gospodarki niskoemisyjnej w gminie i regionie. Cel projektu - wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji. Cel pośredni - promocja Gminy, samorządu wspierającego działania służące mieszkańcom.

Realizacja projektu obejmuje rozbudowę istniejącego systemu ciepłowniczego poprzez wykonanie:

  • sieci cieplnej z przyłączem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (działka nr 37/1) - 70 mb
  • węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na działce 37/1 obręb Daszyna – 1szt. - węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach – 28/1; 28/2; 28/3 obręb Daszyna – 3 szt; w budynku użyteczności publicznej na działce 44/13 obręb Daszyna – 1szt
  • węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach – 39/7 – 2 budynki; 232/3; 232/10 obręb Daszyna – 4 szt; w budynkach użyteczności publicznej na działkach 27 i 44/30 obręb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) – 3 szt.
  • węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach użyteczności publicznej na działkach 44/12 i 44/6 obręb Daszyna – 2 szt.

Projekt ten kolejny etap podejmowanych działań w zakresie racjonalizacji zużycia energii na terenie gminy. Gmina sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia, spójne ze sobą i mające wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenia zużycia energii oraz wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego poprzez budowę nowego odcinka sieci i węzłów cieplnych w miejscowości Daszyna jest inwestycją o lokalnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym i należy do zadań własnych samorządu. Konieczność jej realizacji wynika z zapotrzebowania mieszkańców na tanią i „czystą – zieloną" energię, co świadczy min. o postępującej świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.