wersja testowa serwisu

Gmina Daszyna realizuje, rozpoczęty wiosną 2018r., projekt inwestycyjny pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"

Gmina Daszyna realizuje, rozpoczęty wiosną 2018r., projekt inwestycyjny pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta"

Gmina Daszyna realizuje, rozpoczęty wiosną 2018r., projekt inwestycyjny pn.UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA". Projekt może być wdrażany dziękiwspółfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie udzielone zostało w ramachII osi priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; działanie II.1 Otoczenie biznesu; poddziałanie II.1.1 tj. „Tereny inwestycyjne". Zakres inwestycji obejmuje wykonanie infrastruktury zaopatrującej tereny inwestycyjne w wodę i gaz ziemny.

Obecne rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 75%. Dotychczas zakończono już roboty budowlane w zakresie zasilania terenów inwestycyjnych w gaz ziemny oraz wykonano znaczącą część modernizacji ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Korytach. Realizowane są również sieci wodociągowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2021r.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych to ponad 16 mln zł, w tym dotacja z UE wynosi 11.050.000,00 pln.

Realizacja projektu przyczyni się w sposób wymierny do realizacji celów założonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Projekt polegający na kompleksowym uzbrojeniu terenu PGR Koryta realizowany jest na terenach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) - strefa bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T. Projekt położony jest w paneuropejskim korytarzu Bałtyk – Adriatyk.

Wnioskowany projekt, poprzez umożliwienie powstania nowych inwestycji min w branży spożywczej – przemysł drobiarski wpisuje się w strategiczny kierunek działań: „Wspieranie rozwoju sieci współpracy między sferą naukowo–badawczą a samorządem rolniczym i producentami rolnymi oraz przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno – spożywczego i innymi" poprzez wprowadzanie w ramach prowadzonej działalności rozwiązań innowacyjnych, wymagających współpracy ze sferą naukowo-badawczą.

Projekt ma pozytywny wpływ na realizacje polityki równych szans kobiet i mężczyzn – w wyniku zrealizowania inwestycji zakłada się równy dostęp do korzyści społeczno – gospodarczych generowanych w ramach projektu bez względu na płeć. Zgodnie z założeniami inwestycji efekty jej realizacji będą odczuwalne dla mieszkańców bez względu na jakiekolwiek kryteria dyskryminujące.

Projekt ma pozytywny wpływ na realizacje polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Projekt zapewnia równe szanse w dostępie do efektów i rezultatów, w żaden sposób nie ogranicza adresatów tym samym przeciwdziałając dyskryminacji czy nietolerancyjnemu zachowaniu. Zarówno osoby niepełnosprawne czy też należące do mniejszości etnicznych lub zagrożone innym wykluczeniem społecznym będą mogły korzystać z efektów projektu w swobodny sposób. W ramach niniejszego projektu zostaną utworzone nowe etaty pracy i zmniejszy się stopa bezrobocia w gminie, a co z tym się wiąże również i w regionie.

Projekt realizowany jest z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspiera dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań chroniących środowisko.