Gmina Piątek weszła w kolejną fazę – końcową, realizacji projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek"

Gmina Piątek weszła w kolejną fazę – końcową, realizacji projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek"

Gmina Piątek weszła w kolejną fazę – końcową, realizacji projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek". Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity inwestycji to ponad 3,5 mln zł., a dofinansowanie stanowi ponad 2 mln. pln.

Realizacja projektu obejmuje gruntowną, kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek w tym: świetlic wiejskich w Orenicach, Bielicach, Jankowie, Balkowie, Pokrzywnicy, Konarzewie; części starej budynku szkolnego w Czernikowie oraz hali sportowej PILAWA przy szkole podstawowej w Piątku, w zakresie wskazanym w posiadanych przez Beneficjenta audytach energetycznych. Termomodernizacja obejmuje zarówno docieplenia przegród zewnętrznych, ścian wewnętrznych, wymianę zewnętrznych okien i drzwi, jak i wymianę kompleksową instalacji grzewczych w budynkach, w tym na odnawialne źródła energii. Zakres termomodernizacji dostosowano do obowiązujących przepisów i norm, wzięto przy tym pod uwagę efektywność kosztową projektu.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. nikiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Miarą osiągnięcia celu będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach objętych projektem oraz spadek w ciągu roku emisji gazów cieplarnianych. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

W ramach realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:

- produktu:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 8,00 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 2277,40 m2

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 6,00 szt.

- rezultatu bezpośredniego:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) –
836.787,14 kWh/rok

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 259,7 ton/rok

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2482,0 GJ/rok

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 2482,0 GJ/rok