wersja testowa serwisu

Kolejne rozprawy w łęczyckim Sądzie odwołane. Wszystko przez koronawirusa

Zrzut-ekranu-2020-03-23-o-17.34.59

Prezes Sądu Rejonowego w Łęczycy, Wojciech Wysoczyński wydał zarządzenia, zgodnie z którymi wszystkie rozprawy do końca kwietnia zostają odwołane.

Podjęto kolejne działania mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Łęczycy w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19. Do tej pory odwołane były rozprawy i posiedzenia od 13 do 31 marca. Natomiast zgodnie z wydanym dzisiaj (23 marca) zarządzeniem, rozprawy nie będą odbywać się do końca kwietnia.

- Odwołuję wszystkie rozprawy i posiedzenia w Sądzie Rejonowym w Łęczycy wyznaczone w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku z wyłączeniem spraw pilnych - czytamy w zarządzeniu.

Które sprawy uznaje się za pilne?

1. w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zapobiegający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonywania takiej kary lub środku przymusu w zakładzie lub areszcie;
2. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką wymagające wydania zarządzenia w trybie art.569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. , o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz.1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
3. o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. poz.2203 ze zmianami);
4. z wniosku, o którym mowa w art.1 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz.218 ze zm.);
5. związane z wykonywaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.