wersja testowa serwisu

Łęczyca będzie miała swój Budżet Obywatelski. Władze miasta przedstawiły szczegóły

7204BEFA-FD8C-4B68-BFF6-B6AA1D44303F

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta Łęczycy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Zadania wybrane przez mieszkańców zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Miasta na przyszły rok.

Jest to jednak proces, który odbywa się w kilku etapach:

 • określenie przez Miasto Łęczyca kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski oraz procedury jego stosowania,
 • projekty mogą zgłaszać mieszkańcy oraz organizacje społeczne,
 • formalna weryfikacja tych projektów przeprowadzana jest przez specjalnie powołany zespół, weryfikacja dotyczy prawnych, formalnych i technicznych możliwości realizacji zgłoszonych pomysłów,
 • otwarte dla wszystkich mieszkańców głosowanie na pomysły/projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną,
 • wybór pomysłów/projektów, które będą realizowane z budżetu JST; wybrane zostają te projekty, które otrzymały największą liczbę głosów mieszkańców i zmieściły się w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku,
 • realizacja wybranych pomysłów/projektów przez samorząd ze środków budżetowych.

Przejście przez te etapy wymaga czasu, tak więc cała zasadnicza część budżetu obywatelskiego, od momentu otwarcia możliwości zgłaszania pomysłów do momentu wyboru tych, które będą realizowane, trwa kilka miesięcy. Oznacza to, że wybór projektów następuje w jednym roku, a ich realizacja w kolejnym, tak więc cały jeden cykl budżetu obywatelskiego trwa dwa lata. Formalnie budżet obywatelski jest rodzajem konsultacji, które JST przeprowadza z mieszkańcami. Podstawą do przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami są zapisy ustaw samorządowych oraz w przypadku Łęczycy Uchwała Nr XL/228/2020 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasadami trybu realizowania przez Burmistrza Miasta Łęczyca budżetu obywatelskiego Miasta Łęczyca.

Jednakże w czasie pandemii wirusa SARS COViD 19 należy konsultacje bezpośrednie ograniczyć do minimum. Burmistrz Miasta Łęczycy zaleca stosownie komunikacji pośredniej: telefonicznej i elektronicznej. Dyżury w określonych terminach będą pełnić wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Idea budżetu obywatelskiego polega na tym, że każdy mieszkaniec Łęczycy ma możliwość decydowania o wydatkowaniu środków z budżetu Miasta. Służy to z jednej strony większej otwartości i użyteczności działania jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej – pobudzeniu zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Budżet obywatelski może przyczyniać się także do większej efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych, do budowania wśród mieszkańców poczucia identyfikacji ze społecznością lokalną oraz podniesienia poziomu zaufania mieszkańców do samorządu.

Na podstawie Uchwały Nr XL/228/2020 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Burmistrza Miasta Łęczyca budżetu obywatelskiego Miasta Łęczyca, Pan Paweł Kulesza przygotował szereg Zarządzeń, które są niezbędne do realizacji budżetu obywatelskiego. Należy do nich m.in. Zarządzenie o Harmonogramie Budżetu. Jego treść zostanie podana mieszkańcom wszelkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi.

 1. Akcja informacyjno-promocyjna. Termin kwiecień-maj;
 2. Zgłaszanie projektów. Termin czerwiec-lipiec;
 3. Weryfikacja prawna, formalna i techniczna projektów. Termin lipiec-sierpień;
 4. Ewentualne odwołania od odmowy dopuszczenia projektu do głosowania. Termin wrzesień;
 5. Głosowanie mieszkańców (tylko wersja papierowa) Termin orientacyjny 25 września – 5 października);
 6. Ogłoszenie wyników Termin październik;

W pierwszym roku funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Łęczycy planuje się wyodrębnić na wszystkie projekty kwotę stu tysięcy złotych. Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łęczycy powinny spełniać następujące wymogi formalne:

 • projekt powinien być zgłoszony na odpowiednim formularzu według wzoru określonego w uchwale Rady Miejskiej; elektroniczna wersja formularza dostępna będzie na miejskiej stronie internetowej poświęconej łęczyckim konsultacjom społecznym,
 • projekt w danej edycji budżetu obywatelskiego należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie,
 • projekt powinien zawierać podpis wnioskodawcy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • w przypadku złożenia projektu przez kilku wnioskodawców, wymagane jest podanie danych każdego z nich,
 • pod projektem swoje podpisy popierające dany projekt powinno złożyć co najmniej mieszkańców, szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać wysokości środków określonych w budżecie obywatelskim,
 • projekt, o ile jest to możliwe, powinien uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.).

Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łęczycy powinny spełniać następujące wymogi techniczne:

 • oszacowany koszt realizacji projektu,
 • w projekcie musi być zawarty jego opis wraz z uzasadnieniem, głównymi założeniami projektu, lokalizacją projektu wraz z adresem (nr działek – dotyczy projektów instytucjonalnych), a także szacunkowy koszt projektu,
 • realizacja projektu będzie technicznie możliwa w ciągu jednego roku budżetowego,

Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Łęczycy powinny spełniać następujące wymogi prawne:

 • realizowane będą wyłącznie te projekty, których przedmiot mieści się w zadaniach własnych Miasta Łęczycy,
 • projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności,
 • ustalona lokalizacja dotyczy terenu będącego własnością Miasta Łęczycy;
 • projekt nie jest sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Projekty mogą być składane:

 1. w wersji papierowej w kancelarii urzędu, albo za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca;
 2. w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza wraz z ewentualnymi załącznikami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrzynka podawcza ePuap.

W przypadku złożenia projektu za pośrednictwem poczty za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego.

źródło: UM Łęczyca