wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Nowa szansa dla ZPEWiR w Stemplewie. Zostanie wdrożony program naprawczy?

zarzad_2

22 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Łęczyckiego. Jednym z omawianych tematów były prace nad wariantami zmian organizacyjnych w jednostkach podległych Powiatowi, w związku z trudną sytuacją finansową.

Należy przypomnieć, że w wyniku regulacji rządowych, wprowadzających podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%, wzrostu minimalnych wynagrodzeń od 2020 r. do kwoty 2600 zł, z wyłączeniem dodatku stażowego, podwyżkami dodatku za wychowawstwo w minimalnej wysokości 300 zł, powiaty są zmuszone do szukania oszczędności, które mogłyby pokryć różnice między otrzymywanymi dotacjami z Budżetu Państwa, a realnymi kosztami wynikającymi z wprowadzonych regulacji.

Jedną z placówek, w której wyraźnie widać konieczność zrównoważenia wydatków do przyznanej dotacji jest Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. W ubiegłym tygodniu, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Łęczyckiego Pan Andrzej Zielonka - Dyrektor Ośrodka przedstawił program naprawczy, który w dużym stopniu miałby zredukować deficyt budżetowy jednostki.

Wczoraj (22 stycznia) Zarząd przychylił się do wdrożenia proponowanego przez dyrektora programu. Osiągnięcie zmniejszenia deficytu – różnicy między subwencją, a faktycznie ponoszonymi kosztami do wysokości 500 tysięcy złotych na koniec 2020 roku, ma przynieść blisko 1mln 900 tys. oszczędności.

W placówce znajdują się dzieci i młodzież z różnych stron Polski, jednakże deficyt pokrywany jest wyłącznie z budżetu Powiatu Łęczyckiego. Szansa dalszego funkcjonowania placówki zależy od Dyrekcji i pracowników Zespołu. Jednocześnie Zarząd deklaruje pomoc przy wprowadzaniu zmian. Organ prowadzący będzie prowadził wzmożony nadzór nad realizacją założeń programu naprawczego.

Programy naprawcze będą realizowane także w innych placówkach podlegających Powiatowi. Zarząd Powiatu Łęczyckiego nakazał pozostałym jednostkom organizacyjnym dokonanie szczegółowej weryfikacji i analizy funkcjonowania pod względem finansowym poprzez przygotowanie programów naprawczych.