wersja testowa serwisu

Gmina Witonia: Ogłoszenie o posiedzeniu Sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE o posiedzeniu Sesji Rady Gminy

W dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

================

1.Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
6.Zapytania i wnioski.

7.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2020 rok oraz zamierzenia na 2021 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Witoni za 2020 rok oraz zamierzenia na 2021 rok.
10.Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia G.P.P. i R.P.A na 2021 r.
12.Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.

13.Przyjęcie informacji o dodatkach mieszkaniowych za 2020 rok.
14.Wysłuchanie informacji kierownika GOPS o działaniach podejmowanych w 2020 r. wobec dłużników alimentacyjnych mających na celu m.in. skuteczne pozyskiwanie dochodów z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych kwot należnych budżetowi gminy i państwa.

15.Informacja o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.
17.Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole podstawowej.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2032.

20.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji.

22.Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Samopomocy „Stara Szkoła" za 2020 r.

23.Przyjęcie sprawozdania opisowego z wykonania zadań zaplanowanych w 2020 r. w „Klubie Seniora+" w Witonia.

24.Zakończenie obrad.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            Dariusz Kowalczyk

https://sesje.live