wersja testowa serwisu

Ogromne dofinansowanie dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Które gminy otrzymają pieniądze?

Ogromne dofinansowanie dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Które gminy otrzymają pieniądze?

Kolejne, ogromne pieniądze popłyną do samorządów z powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego oraz poddębickiego. Samorządy te, otrzymały dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Które gminy otrzymają pieniądze?

Wśród beneficjentów, znalazły się trzy samorządy z powiatu kutnowskiego: sam powiat kutnowski, gmina Krzyżanów oraz gmina Łanięta. W przypadku samorządów z powiatu łęczyckiego, dofinansowanie otrzymają: sam powiat łęczyckim gmina Grabów.

Przypomnijmy, kilka dni temu Wójt Gminy Grabów Janusz Jagodziński podpisywał w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy udziale Wicemarszałka Województwa Andrzeja Górczyńskiego dofinansowanie także na inne zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (etap 2) od węzła E34 do węzła W42 w Grabowie, na którą gmina Grabów pozyskała kolejne 713 335 zł w ramach zadania "Gospodarka wodno - ściekowa".

W powiecie poddębickim, środki finansowe popłyną do czterech samorządów. Gmina Dalików otrzyma pieniądze na realizację dwóch projektów. Ponadto wsparcie otrzymają także gmina Uniejów oraz gmina Zadzim.

- Cieszę się, że kolejne środki trafią z funduszu inwestycji lokalnych. Bardzo zależało nam na wsparciu kutnowskiego szpitala i przebudowie OIOM-u w Kutnie. Bez dofinansowania, sytuacja szpitala była tragiczna, pojawiały się już wyroki sądowe względem tej placówki, która nie mogła poprawnie funkcjonować - mówi Senator RP, Przemysław Błaszczyk. - Dziękuję za wsparcie Pani Poseł Joannie Lichockiej - dodaje Błaszczyk.

- Jak widać na przykładzie powiatu łęczyckiego, staramy się wspierać samorządy, niezależnie od barw politycznych - kończy Senator RP.

Lista zadań wraz z dofinansowaniami znajduje się poniżej:

Samorząd Kutnowski

Powiat kutnowski - 7 420 000 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z.o.o z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz część Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie prac w branży: architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji gazów medycznych. 

Gmina Krzyżanów (gmina wiejska) - 2 400 000 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów - dotyczy uporządkowania gospodarki wodnej na terenie gminy Krzyzanów. W ramach zadania wybudowanych zostanie 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 

Gmina Łanięta (gmina wiejska) - 793 000,00 zł

Gmina Łanięta planuje realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102277E oraz drogi dojazdowej do pól (działka 118)". Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową na istniejącej nawierzchni drogi. Odcinek drogi ma długość 1200 m i 625 m; szerokość jezdni 3,50 m (w rejonie mijanki i na łukach poziomych 5,00m), szerokość pobocza – 0,75m; kategoria ruchu KR1; klasa techniczna – droga dojazdowa. Odcinek drogi o długości 625 m łączy się z obu stron z drogami powiatowymi. 

Samorząd łęczycki

Powiat łęczycki - 1 343 849,00 zł

Zadanie pn. „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim" – jest kompleksową inwestycją polegającą na poprawie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wszystkich placówkach oświatowo – wychowawczych Powiatu Łęczyckiego. W ramach powyższego zadania zostanie wykonane: budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w dwóch placówkach oświatowych, budowa bieżni lekkoatletycznej, budowa boiska do piłki plażowej, zakup i montaż siłowni zewnętrznych dla pięciu placówek oraz zakup i montaż urządzeń typu Street Workout w jednej placówce. 

Gmina Grabów (gmina wiejska) - 1 000 000 zł

Zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie". Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Grabów poprzez modernizację budynku oświatowego szkoły podstawowej wraz z halą sportową w Grabowie. Realizacje inwestycji wynika z przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego.

W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie obiektu zaplanowano następujące prace:

- wymiana 2 węglowych kotłów C.O. na gazowe kondensacyjne,

- wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami,

- modernizacja systemu C.W.U. wraz z nowym zbiornikiem,

- wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą,

- montaż OZE,

- docieplenie przegród zewnętrznych szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- położenie nowego pokrycia dachowego

Samorząd poddębicki

Gmina Dalików (gmina wiejska) - 587 000,00 zł (I projekt)

Przedmiotem inwestycji pn. "Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików" jest budowa 100 szt. lamp hybrydowych. System zasilania będzie wykorzystywał moduły fotowoltaiczne i turbinę wiatrowa jako jedyne źródło zasilania. lampy zostaną zainstalowane w 17 miejscowościach na gruntach należących do Gminy Dalików, w niedostatecznie oświetlonych obszarach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców: przy drogach i obiektach użyteczności publicznej. 

Gmina Dalików (gmina wiejska) - 500 000,00 zł (II projekt)

Przedmiotem inwestycji pn. "Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików" jest budowa 2 km kanalizacji w Dalikowie oraz zakup ciągnika z beczkowozem asenizacyjnym do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Umożliwi to odbiór większej ilości ścieków i dostarczenie ich do oczyszczalni ścieków w Dalikowie. 

Gmina Uniejów (gmina miejsko-wiejska) - 2 500 000 zł

Przedmiotem projektu jest budowa pierwszego na terenie powiatu poddębickiego przedszkola integracyjnego w Uniejowie wraz niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem oraz zakupem pomocy dydaktycznych. Przedszkole będzie w pełni dostoswane dla osób niepełnosprawnych zarówno ruchowo jak i intelektualnie.

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Zadzim (gmina wiejska) - 1 550 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest: „Poprawa efektywności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zadzim poprzez przebudowę i rozbudowę stacji poboru i uzdatniania wody w Woli Zaleskiej". Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie niezawodności, poprawy jakości i funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe. Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji wielobranżowej dla w/w zadania inwestycyjnego z uzyskaniem

niezbędnych decyzji administracyjnych;

- wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową SUW wraz z niezbędną

infrastrukturą technologiczną, budową rezerwowego ujęcia wody, budową zbiornika retencyjnego

wody czystej, budową zbiornika na odparowanie wód z płukania filtrów, doprowadzeniem elektryki

do nowoprojektowanego budynku technologicznego wraz z niezbędną automatyką i sterowaniem;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych;

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych;

- zakup ciągnika o mocy 100 kM z beczką o pojemności 5 m3 dla obsługi pięciu stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zadzim oraz Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzewie, gm. Zadzim;

- zakup pojazdu serwisowego do obsługi stacji uzdatniania wody i oczyszczalni na terenie gminy

Zobacz plansze informacyjne dotyczące dofinansowań: