wersja testowa serwisu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Witonia

k_20201204-072632_1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Witonia

W 2015 roku opracowaliśmy dokument pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Witonia na lata 2015-2020". Jest to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji zmniejszających emisję CO2 czyli takich, które zmniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przynosi gminie wiele korzyści takich jak pozyskanie dofinansowań do zadań proekologicznych, redukcja zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie energochłonności, poprawa infrastruktury, wdrożenie nowych technologii i wiele innych sprzyjających rozwojowi gminy.

Po upływie 5 lat w naszej gminie nastąpiły znaczące zmiany dotyczące wykorzystania energii dlatego podjęto decyzję o przystąpieniu do aktualizacji tego dokumentu. Wykonawcą aktualizacji Planu dla Gminy Witonia jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek z siedzibą w Łodzi, www.auipe.pl.

Aktualizacja dokumentu pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w tym czasie w naszej gminie, zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna w naszej gminie.

Jej celem jest również ocena aktualnej sytuacji energetycznej w gminie, a w szczególności sposobu zabezpieczenia potrzeb grzewczych mieszkańców i przedsiębiorców.

Najważniejszą kwestią jest jednak wprowadzenie nowych zadań, które planowane są do realizacji do 2025 roku, których wykonanie pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Informujemy, iż zgłoszenie zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dotacji, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich.

Zwracamy się zatem do wszystkich Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Witonia, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność. Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni ogrzewanej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła oraz zmianach, które zaszły od 2013 roku.

W celu zgłoszenia inwestycji proekologicznych do dopisania w planie należy wypełnić Kartę zadania. Jeśli wnioskodawca planuje umieścić kilka zadań w PGN-ie należy to opisać w osobnych Kartach.

Ankiety są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie www.gminawitonia.pl. Należy je wypełnić do dnia 10 stycznia 2021 r.

Ankiety i karty zadań oraz i inne uwagi do PGN można składać w formie pisemnej:

1.pocztą tradycyjną na adres: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek 91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14

2.osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Witonia, 99-335 Witonia, ul. Stefana Starzyńskiego 6 A

3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie zbieramy żadnych informacji handlowych czy gospodarczych, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie. Niezwykle ważny jest udział wszystkich interesariuszy.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z:

ØPrzemysławem Włodarczykiem Inspektorem ds. rolnictwa, ochrony środowiska tel.+48 24 356 47 07; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub z przedstawicielem wykonawcy aktualizacji PGN:

ØMartą Podfigurną z Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii, tel. 572 362 567; e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANKIETY DO POBRANIA: Ankieta DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH z obszaru Gminy Witonia:

w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy

Ankieta DLA PRZEDSIĘBIORSTW z obszaru Gminy Witonia:

w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy

Ankieta DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ z obszaru Gminy Witonia:

w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy

KARTA ZADANIA dla wszystkich, którzy chcą zgłosić nowe zadanie do PGN

w formacie edytowalnym – kartę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną

w formacie pdf – kartę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy

Dziękujemy za współpracę

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

„Gospodarka niskoemisyjna" (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Nazwa pliku: 2-ankieta_mieszk_edyt_Witonia
Rozmiar pliku: 64 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: 2-ankieta_mieszk_Witonia
Rozmiar pliku: 530 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: 4-ankieta_przedsib_edyt_Witonia
Rozmiar pliku: 71 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: 4-ankieta_przedsib_Witonia
Rozmiar pliku: 367 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: 3-ankieta_uzyt.publ_edyt_Witonia
Rozmiar pliku: 66 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: 3-ankieta_uzyt.publ_Witonia
Rozmiar pliku: 378 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: 6-ankieta_sotysi_Witonia
Rozmiar pliku: 78 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: 6-ankieta_sotysi_Witonia
Rozmiar pliku: 377 kb
Pobierz plik