wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • EKO-GAZ Łęczyca

Rada gminy Grabica udzielił absolutorium wójtowi Krzysztofowi Kulińskiemu

Rada gminy Grabica udzielił absolutorium wójtowi Krzysztofowi Kulińskiemu

Przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa Rada Gminy Grabica podczas Sesji 13 lipca udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Kulińskiemu Absolutorium za 2019 rok. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Radni Gminy Grabica jednogłośne podjęli uchwałę w tej sprawie.

Podczas XVI posiedzenia Wójt przedstawił również w prezentacji wizualnej Raport o Stanie Gminy, który był podsumowaniem jego działalności w roku poprzednim. W dokumencie tym zawarte były założenia budżetowe i wykonane zadania w roku ubiegłym. Rada przyjęła go jednomyślnie i udzieliła Wójtowi wotum zaufania.

Wójt wyraził wdzięczność za udzielenie Absolutorium i wotum zaufania, podziękował Radzie za świetną współpracę, jednomyślność oraz aprobatę kierunków rozwoju Gminy i proponowanych priorytetów. Wyraził nadzieję, że dalsza współpraca będzie układała się jak najlepiej i kolejne budżety będą sprzyjały jej rozwojowi.

Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie, a udzielone Absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania Naszego Samorządu. Dowodem na dobre zarządzanie finansami publicznymi jest umieszczenie Gminy Grabica na 141 miejscu spośród wszystkich gmin wiejskich w Polsce w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 rok. Wysoka pozycja w tym badaniu świadczy o dobrej sytuacji finansowej samorządu Gminy Grabica oraz trafności decyzji podejmowanych przez jej władze. To przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości pracy oraz potwierdzenie kompetentnych działań Radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju Naszej małej Ojczyzny.

Równie ważnym punktem obrad w poniedziałkowej posiedzeniu było podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki. I tutaj ważna informacja dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grabica - uchwalono, że przy selektywnej zbiórce odpadów oraz przy kompostowaniu odpadów bio we własnym kompostowniku zapłacimy 16 zł za osobę (bez kompostowania 22 zł od osoby). Brak segregacji skutkuje naliczeniem kary w wysokości 44 zł na osobę.

To wciąż jedne z najniższych opłat w regionie, a śmieci będą też częściej od nas odbierane. Zmiany będą obowiązywać od 1 sierpnia, w związku z czym konieczne będzie złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy.

Źródło: Gmina Grabice