wersja testowa serwisu

Realizacja inwestycji w Gminie Daszyna. Zobacz trzeci odcinek wideo na temat projektu pn. „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna”

laboratorium

Realizacja inwestycji w Gminie Daszyna. Zobacz trzeci odcinek wideo na temat projektu pn. „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4 775 709,00 zł, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 441 012,55 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest zminimalizowanie zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji uniknięcie zużycia paliw konwencjonalnych, co pozwoli na uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Dzięki zastosowaniu OZE, nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy i województwa.

Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej w gminie i regionie oraz na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno - gospodarczej Gminy. 

Cel pośredni to promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Realizacja projektu obejmuje budowę dwóch, pasywnych budynków użyteczności publicznej – budynku laboratorium biomasy w Daszynie oraz budynku socjalnego w Mazewie.

Obiekt laboratorium biomasy w Daszynie, służyć ma prowadzeniu doświadczeń laboratoryjnych nad uzyskaniem optymalnych parametrów biomasy, w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności procesu spalania i ma charakter demonstracyjny. Celem zamówienia jest wybudowanie budynku przystosowanego do standardów i warunków koniecznych do funkcjonowania Laboratorium wyposażonego w urządzenia i aparaturę, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

Projektowany budynek użyteczności publicznej zlokalizowano na niezabudowanej działce nr 121/4 w obrębie Walew Gmina Daszyna o powierzchni zabudowy 544,84 m2. Bezpośrednie sąsiedztwo budynku stanowią obiekty elektrociepłowni opalanej słomą. Obiekt pełnić ma funkcję badawczo - doświadczalną, służącą lokalnej gospodarce energetycznej, głównie w sektorze wytwarzania energii cieplnej/chłodu i elektrycznej w zakresie wzrostu efektywności procesu spalania biomasy. Na etapie opracowywania koncepcji budynku, zdecydowano o jego pasywnym charakterze co narzuciło jego usytuowanie względem stron świata i przesądziło o przyjętej bryle budynku i jego własnościach technicznych i użytkowych.

Projektowany budynek użyteczności publicznej zlokalizowano na działce nr 247 w obrębie Mazew Gmina Daszyna. 

Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne. Obiekt pełnić ma funkcję budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi dla 30 osób. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z rosnącego wciąż i utrzymującego się od wielu lat deficytu lokali socjalnych na terenie gminy. 

Systematyczny wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne powoduje z jednej strony konieczność podniesienia ich liczby, a z drugiej zaś dążenie do maksymalnego obniżania kosztów ich eksploatacji. Budowa pasywnego obiektu socjalnego służyć ma osiągnięciu obu tych celów min dzięki minimalizacji kosztów opłat za energię cieplną i elektryczną w czasie użytkowania obiektu. Budynek dwu – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy - 414,4 m ² , nie podpiwniczony, każdy lokal socjalny posiada własne wejście z zewnątrz, zaplanowano 16 lokali mieszkalnych, w tym 8 lokali o powierzchni użytkowej 28,8 m2 i 8 lokali o powierzchni 44,1 m2.

Zobacz trzeci odcinek wideo z realizacji inwestycji: