wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Sprawdź szczegóły dotyczące harmonogramu

szkoa

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczyca nr 120.12.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – PRZEDSZKOLA:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łęczyca. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łęczyca rozpoczyna się od dnia 03 lutego 2020 r. i trwa do dnia 28 lutego 2020 r.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248)

KRYTERIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – PRZEDSZKOLA :

określa Uchwała Nr LXI/391/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

określa Zarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łęczyca. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łęczyca rozpoczyna się od dnia 03 lutego 2020 r. i trwa do dnia 28 lutego 2020 r.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248)

KRYTERIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :

określa Uchwała Nr LXI/392/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca:

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

określa Zarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – SZKOŁY PODSTAWOWE :

Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkali na terenie Miasta Łęczyca w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu.

Do klas pierwszych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Obwody szkół podstawowych określa Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 marca 2016 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łęczyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca rozpoczną się od dnia 03 lutego 2020 r. i trwać będą do dnia 28 lutego 2020 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr LXI/393/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej:

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

określa Zarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca.