wersja testowa serwisu
  • Restauracja
  • BHP Łęczyca
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Trwa kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1

IMG_2115

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1", współfinansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu weszły obecnie w fazę końcową. 

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych to ponad 5,6 mln zł, w tym dotacja z UE wynosi 3.213.364,86 pln.

Postęp robót budowlanych na koniec maja 2020r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem, a nawet, dzięki zawieszeniu zajęć szkolnych w wyniku pandemii, nastąpiło przyspieszenie realizacji projektu. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane w zakresie modernizacji źródła ciepła. Wykonywane są również prace wykończeniowe dociepleniowe oraz porządkowe. Specyfika prowadzonej inwestycji – obiekty szkolne oraz możliwość zaliczkowania projektu, w ramach dotacji RPO WŁ na lata 2014-2020, pozwala na jego sprawną i zgodną z planem realizację, mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Terminowe wykonywanie projektu jest szczególnie ważne, gdyż jego realizacja ma szanse zostać zakończona przed nowym rokiem szkolnym. 

Dzięki realizacji projektu i jego współfinansowaniu ze środków UE, od nowego sezonu grzewczego, zużycie energii zostanie znacząco ograniczone, co przyniesie nie tylko wymierne efekty finansowe, ale spowoduje odczuwalną poprawę jakości powietrza na terenie miejscowości Piątek. Powyższe będzie możliwe dzięki zlikwidowaniu uciążliwego, węglowego źródła ciepła i zastąpienie go źródłem wykorzystującym odnawialne źródła energii – pompę ciepła wspomaganą instalacja ogniw fotowoltaicznych. Przyjęte w projekcie rozwiązanie technologiczne ma charakter hybrydowy, nowoczesny, coraz częściej stosowane w obiektach użyteczności publicznej. Dużą zaletą instalacji jest jej bezobsługowy charakter, poprzez wysoki stopień automatyzacji.

Dzięki realizacji projektu oczekuje się osiągnięcia wielu ważnych dla gminy i regionu celów. Celem bezpośrednim jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla obiektu, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu stanowi kolejny etap w wypełnianiu założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Piątek. Dzięki konsekwentnie podejmowanym, w ramach Planu, działaniom udało się pozyskać kolejne unijne środki na termomodernizację następnych obiektów na terenie Gminy Piątek, w tym na termomodernizację Sali sportowej „PILAWA" zlokalizowanej w kompleksie szkolnym, objętym przedmiotową inwestycją. 

Realizacja projektu jest korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.