Trwa nabór wniosków do programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Trwa nabór wniosków do programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy prowadzi nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023. Nabór wniosków trwa do 24 marca 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna prawnego nie mogą być członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa ) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy; 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8 oraz pod nr telefonu: 24 721 23 71.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

źródło: MOPS Łęczyca