Uroczyste otwarcie historycznego grodziska w Tumie. Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele parlamentu, władze województwa oraz lokalne

Uroczyste otwarcie grodziska

Grodzisko w Tumie jest już otwarte dla zwiedzających. W miniony piątek odbyło się oficjalne otwarcie, na którym - oprócz wielu mieszkańców powiatu łęczyckiego  i województwa łódzkiego - zjawili się przedstawiciele władz lokalnych, wojewódzkich a także parlamentarzyści.

Otwarcie Grodziska jest wynikiem projektu pn." Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej". Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej. Projekt Województwa Łódzkiego, który został zrealizowany w partnerstwie z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz Powiatem Łęczyckim.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa kulturowego ziemi łęczyckiej. Jego uzyskanie będzie możliwe dzięki realizacji następujących celów pośrednich:

  • Rozwój oferty turystycznej województwa łódzkiego dzięki udostępnieniu zrekonstruowanego średniowiecznego grodziska w Tumie w ramach Centralnego Łuku Turystycznego;
  • Poprawa dostępu do dziedzictwa kulturowego związana z historią Państwa Polskiego, dzięki poprawie infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym w Tumie i Kwiatkówku;
  • Zwiększenie ruchu turystycznego w ramach ziemi łęczyckiej dzięki odnowieniu i wydłużeniu szlaków turystycznych.

Prace objęły m.in.:

  • Częściową rekonstrukcję średniowiecznego grodziska w Tumie na cele turystyczne poprzez budowę wałów z budynkiem bramy wjazdowej, budowę przedpola z pomostem i fosą, zabudowę wnętrza grodziska z wieżą i studnią łącznie z zabrukowaniem nawierzchni z kamieni polnych,
  • zagospodarowanie terenu i przygotowanie szlaku turystycznego wokół grodziska ( drogi dojazdowe do grodziska, parking, kładki i pomosty łączące grodzisko z ze skansenem „Łęczycka Zagroda Chłopska", makieta zrekonstruowanego grodziska).

Całkowita wartość projektu: 11 948 540,76 zł. Kwota dofinansowania: 7 362 700,00 zł.

Zobacz film, a pod nim zdjęcia: