W Łęczycy rozmawiano o nowej formie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

zus-02

W sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy odbyło się ważne spotkanie z mieszkańcami powiatu. Dotyczyło ono nowej formy pomocy dla osób niepełnosprawnych, a mianowicie świadczenia wspierającego, które obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

Spotkanie poprowadzili i na pytania odpowiadali eksperci z trzech instytucji:
- z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi Biuro Terenowe w Łęczycy – Kierownik Anna Cybulska i doradca płatnika składek Anna Kisielewska.
- z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – Przewodnicząca Małgorzata Kochańska;
- z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dyrektor Marcin Kupiecki i Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentów Anna Olczak.

Podczas spotkania był omawiany proces wnioskowania, który składa się z dwóch kroków:

KROK 1 – (WZON) złożenie wniosku (PPW) i kwestionariusza (PPW-K) do WZON – otrzymanie decyzji z WZON o poziomie potrzeby wsparcia - 70-100 punktów. Pamiętajmy, że KROK 1 jest bezpieczny i nie wiąże się ze zmianą posiadanego orzeczenia oraz ze wstrzymaniem świadczeń z MOPS/GOPS.

KROK 2 – (ZUS) w momencie gdy decyzja WZON jest ostateczna - złożenie elektronicznego wniosku o SWN (świadczenie wspierające)

Należy podkreślić, że w przypadku przyznania osobie niepełnosprawnej świadczenia wspierającego, opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługują: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna - w sprawie szczegółów należy skontaktować się z MOPS/GOPS. Opiekun posiadający prawo do świadczeń emerytalno-rentowych może odwiesić ich wypłaty. Opiekun i osoba niepełnosprawna muszą przeanalizować, jaka opcja będzie dla nich najkorzystniejsza.

Na spotkaniu przestawiono mieszkańcom kwoty świadczenia w zależności od ilości punktów ustalonych w decyzji wydanej przez WZON. Wskazano, że świadczenie przysługuje bez względu na osiągany dochód, jest zwolnione z podatku, nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej i nie będzie potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Poruszono również temat zgłaszania do ubezpieczeń osób pobierających prawo do świadczenia wspierającego i opiekunów wspólnie z nimi zamieszkujących i gospodarujących jeśli nie mają innego tytułu do ubezpieczeń.Warto pamiętać, że miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi:
➢ 220 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia;
➢ 180 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;
➢ 120 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia;
➢ 80% renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia;
➢ 60% renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;
➢ 40 % renty socjalnej, jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Natomiast liczba punktów uprawniających do przyznania świadczenia wspierającego w poszczególnych latach wygląda następująco:
➢ w 2024 roku – na poziomie od 87 do 100 pkt
➢ w 2025 roku – na poziomie od 78 do 100 pkt
➢ w 2026 roku – na poziomie od 70 do 100 pkt.

Warto zauważyć, że osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. Poinformowano również o uruchomieniu specjalnej infolinii w sprawie świadczenia wspierającego, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 245 61 00​.