wersja testowa serwisu
  • Restauracja
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca

W przyszłym tygodniu XXI sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Sprawdź porządek obrad

mikrofon

Komunikat w sprawie XXI sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim:

"Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się w trybie pracy zdalnej XXI sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX (zdalnej) sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020,
b) zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Konstantynów Łódzki".

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (obręb K-22, północna granica ulicy Dąbrowa),
b) wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Sucharskiego, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 260/3, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-14, przy ulicy Żeromskiego 9, oznaczonej jako działka nr 236/1 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, przy ulicy Kopernika 13-15 A/ZAP, oznaczonej jako działka nr 349/2 z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Sportu i rekreacji w Konstantynowie Łódzkim.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim,
b) wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
c) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim.
11. Przedstawienie przez Kierownika Referatu Oświaty i Polityki Społecznej sprawozdania
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XXI sesji.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
w Konstantynowie Łódzkim

JADWIGA CZEKAJEWSKA"