wersja testowa serwisu
  • Restauracja
  • BHP Łęczyca
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

W Stemplewie debatowali o Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych

stemplew

27 stycznia br. w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbyła się debata publiczna dotycząca przyszłości placówki. Na zaproszenie dyrekcji, pracowników, dzieci i młodzieży oraz rodziców do Stemplewa przyjechali parlamentarzyści, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty, Starosta Łęczycki, Starosta Poddębicki, Radni Powiatu Łęczyckiego, wójtowie, samorządowcy i inne osoby, które chciały wziąć udział w spotkaniu.

ZPEWiR w Stemplewie jest jedną z dwóch placówek kształcenia specjalistycznego w Powiecie Łęczyckim. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, specjalnymi działaniami opiekuńczo – wychowawczymi, prowadzi Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze edukację od poziomu przedszkola, poprzez różne etapy, aż do szkolnictwa zawodowego. Posiada także internat szkolny i bursę dla szkół ponadgimnazjalnych. W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie zapewnia się dzieciom rehabilitację, rewalidację, liczne zajęcia terapeutyczne, odbywa się opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, różnymi rodzajami niepełnosprawności sprzężonych, a także zagrożone niedostosowaniem społecznym, sprawiające problemy wychowawcze, często z rozbitych rodzin i środowisk patologicznych.

Wśród dzieci i młodzieży w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie znajduje się 114 osób, z czego z powiatu łęczyckiego tylko 27 osób. Pozostali podopieczni pochodzą z powiatów: poddębickiego – 40 osób, kolskiego – 9 osób, Łodzi – 7, po 4 z powiatów zgierskiego i pabianickiego, 3 z aleksandrowskiego, po 2 z Turku, Tomaszowa Mazowieckiego, bełchatowskiego i po 1 z kutnowskiego, radomszczańskiego, włocławskiego, słupeckiego, Kwidzynia, Koszalina, Gostynia, Warszawy, Gostynina, łaskiego, kluczborskiego, kaliskiego i Lipna. Jednak różnica między dotacją z budżetu państwa, a realnymi wydatkami jest pokrywana tylko przez Powiat Łęczycki. Przed wprowadzeniem Programu Naprawczego kwota ta planowana była w 2020 roku na blisko - 2 450 000 złotych.

W dniu 27 stycznia w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji placówki. Pan Andrzej Zielonka – Dyrektor Zespołu odczytał listy od wielu instytucji, wystąpiło także wiele osób, które wypowiadały swoje pozytywne zdanie na temat dobrego funkcjonowania placówki, nie zabrakło także wypowiedzi oficjalnie zaproszonych gości, w tym parlamentarzystów i Łódzkiego Kuratora Oświaty, osoby duchownej oraz rodziców. Wszyscy jednym głosem podkreślali ważną rolę Zespołu.

Starosta Łęczycki zaznaczył:
- Problemy Powiatu nie wynikają z jego niezaradności, struktury czy też działania. W 2019 roku do szkół średnich przyszedł podwójny rocznik klas pierwszych. To również podwójne wydatki Powiatu. Podwyżki dla nauczycieli od września o 9,6 proc., które zostały zaledwie częściowo pokryte ze środków państwa. Resztę musiały dać samorządy. Kolejne to podwyżki dodatku za wychowawstwo w minimalnej wysokości 300 zł, wzrost minimalnych wynagrodzeń od 2020 r. do kwoty 2600 zł, z wyłączeniem dodatku stażowego. Doszliśmy właśnie do ściany. Powiat nie ma już środków, aby pokryć te zobowiązania. Czy to z własnej winy? Czy my zrobiliśmy tutaj jakiś błąd? Nie. To są rzeczy, które spadły na nas ustawami, przepisami. Musimy się do nich dostosować. Nie mamy już fizycznie pieniędzy, aby zamknąć budżet na 2021 rok zgodnie z przepisami. Okazuje się, że jesteśmy karani za to, że mamy tak dużo placówek edukacyjnych.

Starosta Łęczycki zwrócił się do obecnych z propozycją podpisania listu do Pana Premiera RP, który będzie apelem o poprawę tej trudnej sytuacji związanej z niedoszacowaniem szkolnictwa specjalnego i innych dziedzin funkcjonowania powiatów w Polsce.