wersja testowa serwisu

"Zwiastuny wiosny w Gminie Witonia". GOKSiR ogłasza konkurs

"Zwiastuny wiosny w Gminie Witonia" GOKSiR ogłasza konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „ZWIASTUNY WIOSNY W GMINIE WITONIA "

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni

II. Postanowienia ogólne
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Witoni, mieszkańców gminy Witonia.
2.Konkurs ma na celu :
- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych, fotograficznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- odkrywanie i promocja talentów;
- zwrócenie uwagi na piękno budzącej się przyrody w gminie;
- rozpowszechnianie działań proekologicznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
- Zadaniem uczestnika biorącego udział w konkursie jest wykonanie pracy o tematyce wiosennej wyłącznie w technice kolażu.

- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
- Technika i format prac:
• technika: kolaż
• rodzaj format prac: blok (karton) formatu min. A3
- Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnie wypełnioną metryczkę pracy plastycznej – załącznik do regulaminu.
- prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom
- do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca dane uczestnika, zgody na przetwarzanie danych (na potrzeby konkursu),
- konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach – klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VIII, mieszkańcy gminy.
IV. Ocena prac i nagrody:

- Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa

Kryteria oceny prac:
a) zgodność pracy z tematem
b) oryginalność techniki
c) estetyka pracy – jakość wykonania
- Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
- Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

V. Harmonogram konkursu

- termin oddania prac: do 20 maja 2021 r.
- miejsce dostarczenia prac:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni (do p. Magdaleny Kluski)
- ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu
31 maja 2021 r. (na stronie GOKSiR w Witoni, FB GOKSiR, Gminy Witonia)

Nagrody w reżimie sanitarnym, będzie można odbierać w GOKSiR w Witoni

VI. Wymogi prawne
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian treści regulaminu.
3. Dokumentacja związana z przeprowadzonym konkursem będzie przechowywana w archiwum G
OKSiR w Witoni.